نقاط قوت
نقاط ضعف
وزن
طول
عرض
ارتفاع
نوع اتصال USB
ميزان حساسيت فشار قلم 8192 سطح
تعداد کلیدهای قلم 6 عدد
دقت قلم 8192 سطح