نقاط قوت یک مغز ضخیم 12 میلی متری از جنس استفاده شده در مغزی مداد کاستل 9000 برای سایه زدن محدوده های وسیع موجود در 4 درجه سختی متفاوت 9B - 6B - 4B - 2B
نقاط ضعف
وزن
طول
عرض
ارتفاع