نقاط قوت برای نوشتن وطراحی کردن نوک سوزنی آن کاملا جمع می شود ، مناسب برای قرار دادن در جیب پیراهن دارای پاک کن و 3 عدد نوک HB در 4 سایز ضخامت نوک (0/35 و 0/5 و 0/7 و 0/9 )
نقاط ضعف
وزن
طول
عرض
ارتفاع